Ban Nông nghiệp

Điện thoại: +84 238 3888 185 (số máy lẻ: 204)

Văn phòng bộ phân nghiên cứu và phát triển ( R&D)

Điện thoại: +84 238 3888 185 ( Số máy lẻ: 203)

Văn phòng bộ phận khuyến nông

Điện thoại: +84 238 3888 185 ( Số máy lẻ: 221)

Văn phòng bộ phận cung ứng

Điện thoại: +84 238 3888 185 ( Số máy lẻ: 288)

Vùng nguyên liệu mía số 1:

                Địa chỉ: Xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

                Điện thoại: 0238 3817 212

                Email: area1office@nasugar.com

                Trưởng vùng:  Lê Thanh Mai

Vùng nguyên liệu mía số 2:

                Địa chỉ: Xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

                Điện thoại: 0238 3818 218

                Email: area2office@nasugar.com

                Trưởng vùng:  Chu Văn Hùng

Vùng nguyên liệu mía số 3:

                Địa chỉ: Xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

                Điện thoại: 0238 3888 500

                Email: area3office@nasugar.com

                Trưởng vùng:  Phan Văn Trọng

Vùng nguyên liệu mía số 4:

                Địa chỉ: Thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

                Điện thoại: 0238 3816 599

                Email: area4office@nasugar.com

                Trưởng vùng:  Hồ Trung Hải

Vùng nguyên liệu mía số 5:

                Địa chỉ: Vùng Dốc Dài, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

                Điện thoại: 0238 6615 899

                Email: area5office@nasugar.com

                Trưởng vùng:  Hồ Xuân Thành

Vùng nguyên liệu mía số 6:

                Địa chỉ: Thị tứ Tuần, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

                Điện thoại: 0238 8644 333

                Email: area6office@nasugar.com

                Trưởng vùng:  Đặng Văn Dương