Văn phòng bộ phân nghiên cứu và phát triển ( R&D)

Điện thoại: +84 238 3888 185 ( Số máy lẻ: 3837)

Văn phòng bộ phận khuyến nông

Điện thoại: +84 238 3888 185 ( Số máy lẻ: 3835)

Văn phòng bộ phận cung ứng

Điện thoại: +84 238 3888 185 ( Số máy lẻ: 3850)

Vùng nguyên liệu mía số 1:

                Địa chỉ: Xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

                Điện thoại: +84 238 3888 185 (Ext: 3846)

                Email: area1office@nasugar.com

                Trưởng vùng:  Lê Thanh Mai

Vùng nguyên liệu mía số 2:

                Địa chỉ: Xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

                Điện thoại: +84 238 3888 185 (Ext:  3842)

                Email: area2office@nasugar.com

                Trưởng vùng:  Chu Văn Hùng

Vùng nguyên liệu mía số 3:

                Địa chỉ: Xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

                Điện thoại: +84 238 3888 185 (Ext:  3843)

                Email: area3office@nasugar.com

                Trưởng vùng:  Phan Văn Trọng

Vùng nguyên liệu mía số 4:

                Địa chỉ: Thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

                Điện thoại: +84 238 3888 185 (Ext:  3844)

                Email: area4office@nasugar.com

                Trưởng vùng:  Hồ Trung Hải

Vùng nguyên liệu mía số 5:

                Địa chỉ: Vùng Dốc Dài, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

                Email: area5office@nasugar.com

                Trưởng vùng:  Hồ Xuân Thành