Đầu số: 7039 (1.000đ/sms cho tất cả các mạng di động tại Việt Nam)

o   Hỗ trợ các đầu máy điện thoại di động có chức năng nhắn tin (SMS)

o   Hỗ trợ thuê bao di động của tất cả các nhà cung cấp dịch vụ di động tại Việt Nam

Cú pháp tin nhắn: Tin nhắn gửi đến hệ thống đều phải bắt đầu bằng NASU, không phân biệt chữ hoa hay chữ thường

o    Xem lệnh vận chuyển:                       NASU XE [số lệnh thu hoạch]

o    Xem trạng thái khoản nợ:                  NASU NO [số hợp đồng] [số thứ tự]

o    Kiểm tra xe đang chở lênh nào:        NASU LO [Số gán]

                                         hoặc               NASU LO [Biển số xe]

o    Xem sản lượng và lệnh thu hoạch:   NASU MIA [số hợp đồng] [số thứ tự]

o    Khuyến cáo bón phân chăm sóc:      NASU PB [số hợp đồng] [số thứ tự] [số thửa]

o    Đăng ký số điện thoại nhận thông báo từ nhà máy:

              NASU DK [số hợp đồng] [số thứ tự]

o    Kiểm tra số điện thoại mà nông dân đã đăng ký với nhà máy để nhận thông báo:

              NASU SDT [số hợp đồng] [số thứ tự]

XEM TÌNH TRẠNG LỆNH VẬN CHUYỂN

Soạn tin nhắn và gửi tới 7039:

NASU XE [số lệnh thu hoạch]

Ví dụ: NASU XE 4242

Tin nhắn nhận được:

-          Nếu tin nhắn không đúng cú pháp

Tin nhan ban gui khong dung cu phap. Hay soan tin theo mau:

NASU XE SoLenhChatMia. Xin cam on!

-          Nếu [số lệnh thu hoạch] không hợp lệ hoặc sai

So lenh chat mia ([Số lệnh]) khong hop le.

Khong tim thay lenh chat mia so [Số lệnh] trong he thong.

-          Nếu lệnh thu hoạch đã bị huỷ

Lenh chat mia so [Số lệnh] da bi huy bo.

-          Nếu lệnh vận chuyển đã được thực hiện

Lenh chat mia so [Số lệnh] da nhap xong; Tien thanh toan cua chuyen nay duoc chuyen qua ngan hang.

Lenh chat mia so [Số lệnh] da nhap xong; Tien mia da thanh toan vao ngay: [Ngày giờ nông dân đã nhận tiền].

Lenh chat mia so [Số lệnh] da nhap mia ve nha may, hien dang bi khoa thanh toan tien.

Lenh chat mia so [Số lệnh] da nhap mia ve nha may, hien dang cho xu ly thanh toan tien.

-          Nếu lệnh vận chuyển đã định ngày

Ngay van chuyen cho lenh thu hoach nay la [ngày]

-          Nếu lệnh vận chuyển đã được sắp xếp nhưng chưa được điều xe

Lenh thu hoach [số lệnh] chua duoc dieu xe.

-          Nếu lệnh vận chuyển đã được sắp xếp, xe đã được xác đinh

Lenh chat mia so: [Số lệnh] da duoc dieu xe: [Số gán (biển số)] vao luc: [Ngày giờ điều xe]. So DTDD: [Số đt của lái xe]

XEM TRẠNG THÁI KHOẢN NỢ

Soạn tin nhắn và gửi tới 7039:

NASU NO [số hợp đồng] [số thứ tự]

Ví dụ: NASU NO 7645 29

Tin nhắn nhận được:

-          Nếu tin nhắn không đúng cú pháp

Tin nhan ban gui khong dung cu phap. Hay soan tin theo mau:          

NASU NO SoHopDong SoThuTu. Xin cam on!

-          Nếu [số hợp đồng] không hợp lệ

So hop dong ([Số hợp đồng bạn đã gửi]) khong hop le.

-          Nếu [số thứ tự] không hợp lệ

So thu tu ([Số thứ tự bạn đã gửi]) khong hop le.

-          Nếu Số hợp đồng và Số thứ tự không tồn tại trong hệ thống

Khong tim thay so hop dong [Số hợp đồng] so thu tu [Số thứ tự] trong he thong.

-          Nếu [số hợp đồng] và [số thứ tự ] đúng, nhưng không có khoản nợ nào

Nong dan nay ([Số hợp đồng] '-' [Số thứ tự]) vu ep [Tên vụ ép] khong con no voi nha may. Xin cam on!

-          Nếu [số hợp đồng] và [số thứ tự] đúng và có khoản nợ

Trong vụ ép:

Nong dan: [họ và tên] Tinh den: [ngày giờ] Tong no: [tổng nợ] Da tra: [số tiền đã trả] Con no vu ep nay: [số tiền còn nợ] VND; Mia chua xu ly: [số lượng mía theo tấn] tan.

Ngoài vụ ép:

Nong dan: [họ và tên] Tinh den: [ngày giờ] No cu: [tổng nợ cũ] Vu thu, No:[số tiền nợ vụ thu] Cho khong: [số tiền được hỗ trợ vụ thu]; Vu xuan, No: [số tiền nợ vụ xuân] Cho khong: [số tiền được hỗ trợ vụ xuân].

KIỂM TRA XE ĐANG CHỞ LỆNH THU HOẠCH MÍA NÀO

Soạn tin nhắn và gửi tới 7039:

NASU LO [số gán]     hoặc       NASU LO [Biển số xe]

Ví dụ: NASU LO 1111               NASU LO 37C 123.04

Tin nhắn nhận được:

-          Nếu xe đang không có lệnh vận chuyển

Xe [RegoNo (LorryNo)] dang khong co lenh van chuyen mia.

-          Nếu xe đang có lệnh vận chuyển

Xe [RegoNo], Điện thoại [Driver Mobile] chở cho [ Grower name][Location],[Commune], Số lệnh [HO], Hợp đồng [Contract],Thứ Tự [List], GSV:[Superintendent], Điện thoại [Mobile], BaiXe [số lượng xe đang chờ vào cân]

Ví dụ : Xe 37C 01350; DT 0976252344; N.Dan: Tran Van Thang, Ban Khua, Chau Ly; S.Lenh 28271; H.Dong 3233; TT 94; GSV Duong Xuan Hung; DT 0912123123, BaiXe 33.

-          Nếu xe không nằm trong hệ thống xe của NASU

Xe [RegoNo]  khong ton tai trong he thong cua NASU.

-          Nếu gửi sai cú pháp.

Tin nhan ban gui khong dung cu phap. Hay soan tin theo mau: NASU LO {SoGan} hoac {BienSoXe}. Xin cam on!

XEM SẢN LƯỢNG MÍA ĐÃ ĐĂNG KÝ VÀ LỆNH THU HOẠCH MÍA

Soạn tin nhắn và gửi tới 7039:

NASU MIA [số hợp đồng] [số thứ tự]

Ví dụ: NASU MIA 1001 20

Tin nhắn nhận được:

-          Nếu không tìm thấy thông tin nông dân:

Khong tim thay So hop dong [số hợp đồng] So thu tu [số thứ tự] trong he thong cua nha may.

-          Nếu nông dân không trồng mía cho vụ ép hiện tại:

[Họ và tên nông dân] ([số hợp đồng] - [số thứ tự]), vu ep nay khong trong mia cho nha may.

-          Nếu không đăng ký sản lượng với nhà máy:

[Họ và tên nông dân] ([số hợp đồng] - [số thứ tự]), vu ep nay khong dang ky san luong voi nha may.

-          Nếu có đăng ký sản lượng nhưng chưa có lênh thu hoạch mía:

[Họ và tên nông dân] ([số hợp đồng] - [số thứ tự]); S.Luong dang ky: [sản lượng đã đăng ký]tan; Chua co lenh thu hoach mia.

-          Có đăng ký sản lượng, đã có lệnh thu hoạch, nhưng chưa nhập mía về nhà máy:

[Họ và tên nông dân] ([số hợp đồng] - [số thứ tự]); S.Luong dang ky: [sản lượng đã đăng ký]tan; Tinh den [ngày cấp lệnh chặt mía mới nhất] da cap [tổng số lệnh đã cấp] lenh ([tổng số tấn đã cấp lệnh]tan).

Ví dụ: Thai Binh Duong (1028-19); S.Luong dang ky: 360tan; Tinh den 20/11/2013 da cap 21 lenh (267tan).

-          Có đăng ký sản lượng, đã có lệnh chặt và có it nhất 1 chuyến mía nhập về nhà máy:

[Họ và tên nông dân] ([số hợp đồng] - [số thứ tự]); S.Luong dang ky: [sản lượng đã đăng ký]tan; Tinh den [ngày cấp lệnh chặt mía mới nhất] da cap [tổng số lệnh đã cấp] lenh ([tổng số tấn đã cấp lệnh]tan); Da nhap [tổng số chuyến mía đã nhập] lenh ([tổng số tấn mía đã nhập]tan).

Ví dụ: Thai Binh Duong (1028-5); S.Luong dang ky: 190tan; Tinh den 20/11/2013 da cap 8 lenh (102tan); Da nhap 5 lenh (78,31tan).

TRA CỨU KHUYẾN CÁO BÓN PHÂN, CHĂM SÓC RUỘNG MÍA

Soạn tin nhắn và gửi tới 7039:

NASU PB [số hợp đồng] [số thứ tự] [số thửa]

Ví dụ: NASU NO 7645 49 1

Tin nhắn nhận được:

[Tên nông dân]Thua [thửa số][diện tích] ha; [tuổi mía] [giống mía] [loại đất]  NASU khuyen cao bon: [lượng phân bón các loại].

Ví dụ: Hoang Van Xuan; Thua 3;  0,15 Ha; Mia Goc 1; Giong QD94-119; Dat do vang; NASU khuyen cao bon: 180 kg NPK 10-5-15

ĐĂNG KÝ SỐ ĐIỆN THOẠI NHẬN THÔNG BÁO TỪ NHÀ MÁY

Soạn tin nhắn và gửi tới 7039:

NASU DK [số hợp đồng] [số thứ tự]

Ví dụ: NASU DK 7645 20

Lưu ý: Số điện thoại dùng để gửi tin nhắn theo cú pháp này sẽ được dùng để đăng ký nhận thông báo về kế hoạch thu hoạch mía từ nhà máy.

Tin nhắn nhận được, nếu nông dân chưa được đăng ký:

So dien thoai [số đt đã dùng để gửi tin]da duoc dang ky cho [Tên nông dân]([số hợp đồng]-[số thứ tự]). Dang ky thanh cong!

Ví dụ:   So dthoai 0949882426 da duoc dang ky cho Cao Van Cuong (1001-22). Dang ky thanh cong!

Nếu nông dân đã từng đăng ký với một số điện thoại khác:

[Tên nông dân]([số hợp đồng]-[số thứ tự]da co so dthoai [sỗ đt đã đăng ký] dang ky roi. So [số đthoại đã gửi tin] khong duoc chap nhan. Lien he voi nha may de duoc ho tro dang ky lai!

Ví dụ: Cao Van Cuong (1001-22) da co so dthoai 0949882426 dang ky roi. So 01692676265 khong duoc chap nhan. Lien he voi nha may de duoc ho tro dang ky lai!

KIỂM TRA SỐ ĐIỆN THOẠI MÀ NÔNG DÂN ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI NHÀ MÁY ĐỂ NHẬN THÔNG BÁO

Soạn tin nhắn và gửi tới 7039:

NASU SDT [số hợp đồng] [số thứ tự]

Ví dụ: NASU SDT 7645 22

Ví dụ tin nhắn nhận được, nếu nông dân đã đăng ký:

            So dien thoai cua Hoang Van Xuan (1001-2) da dang ky voi nha may de nhan tin thong bao la:  01652806163

Nếu nông dân chưa đăng ký:

            Hoang Van Phan (1111-111) chua dang ky so dien thoai nhan thong bao tu nha may. Soan tin NASU DK 1111 111 gui 7039 de dang ky!