Phòng Bán hàng

 
Điện thoại: +84 4 37282260 (số máy lẻ: 103) 
 
Fax: +84 4 37282262
 

Shop bán lẻ 

Nhân viên: Vi Thị Kim Chi
 
Điện thoại: 0238 3888185 (số máy lẻ: 313)