Tên sản phẩm

Chỉ tiêu

Phạm vi

 

 

 

Đường tinh Luyện:

Hàm lượng đường Sac

≥ 99.9 o Z

Đường khử

≤  0.03 %

Hàm lượng tro

≤ 0.03 %

Độ ẩm

≤ 0.05 %

Độ màu

≤ 30 IU

 

 

 

Đường trắng

Hàm lượng đường Sac

≥  99.7 o Z

Đường khử

≤  0.10 %

Hàm lượng tro

≤  0.03 %

Độ ẩm

≤ 0.05 %

Độ màu

≤ 120 IU