Tên sản phẩm

Chỉ tiêu

Phạm vi

 

 

 

Đường tinh Luyện

Hàm lượng đường Sac

≥ 99.9 o Z

Đường khử

≤  0.03 %

Hàm lượng tro

≤ 0.03 %

Độ ẩm

≤ 0.05 %

Độ màu

≤ 30 IU

 

 

 

Đường trắng

Hàm lượng đường Sac

≥  99.7 o Z

Đường khử

≤ 0.04%

Hàm lượng tro

≤ 0.04%

Độ ẩm

≤ 0.05 %

Độ màu

≤ 120 IU         

Đường Vàng

Hàm lượng đường Sac ≥ 98.5%
Đường khử ≤ 0.18%
Hàm lượng tro  ≤ 0.25% 
Độ ẩm ≤ 0.15%
Độ màu ≤ 1500 IU