Phòng Vật tư - Mua hàng

 
Điện thoại: +84 0238 3888 185 (số máy lẻ: 206) / 0238 3888 196
 
Fax: +84 0238 3888 197