Phòng Vật tư - Mua hàng

 
Điện thoại: +84 0238 3888 185 (Bấm số 4 hoặc số máy lẽ 3885)