Hưởng ứng phong trào nghiên cứu khoa học của Tỉnh Nghệ An năm 2016-2017, Công ty TNHH mía đường Nghệ An đã gửi hai hồ sơ đăng ký đề tài sáng tạo tự động hóa (DCS) trọng lao động sản xuất và đều đạt giải thưởng sáng tạo KH&KT Tỉnh Nghệ An năm 2017”.;
Trang số: 1/1-   Tổng số: 1
Trang đầu [Trang đầu] [Trang sau] Trang cuối Số trang hiển thị