Đảng bộ NASU hiện nay có 90 đảng viên (chiếm 22,7% số lượng cán bộ, công nhân viên) bao gồm 03 chi bộ (Nông nghiệp, Nhà máy, Văn phòng & Bảo vệ). Tuổi đời đảng viên bình 42 tuổi. Năm 2017 Đảng bộ kết nạp được 03 đảng viên mới. Kết quả phân loại đảng viên năm 2017 có 18 đồng chí dược xếp loại HTXSNV và 72 đồng chí được xếp loại HTTNV. Trong 21 năm qua Đảng bộ NASU luôn luôn được xếp loại cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh hoặc trong sạch vững mạnh tiêu biểu.