Công ty mía TNHH mía đường Nghệ An trao tặng quỹ khuyến học tỉnh Nghệ An năm 2012

Công ty mía TNHH mía đường Nghệ An trao tặng học bổng tại huyện Nghĩa Đàn năm 2013

Công ty mía TNHH mía đường Nghệ An trao tặng học bổng tại huyện Quế Phong năm 2013

Công ty mía TNHH mía đường Nghệ An trao tặng học bổng tại huyện Quỳ Châu năm 2013

Công ty mía TNHH mía đường Nghệ An trao tặng học bổng tại huyện Quỳ Hợp năm 2013