NASU bàn giao nhà đại đoàn kết tại xã Châu Hạnh - Qùy Châu năm 2015

NASU bàn giao nhà đại đoàn kết tại xã Hạ Sơn - Quỳ Hợp năm 2015

NASU bàn giao nhà đại đoàn kết tại xã Nghĩa An - Nghĩa Đàn năm 2015

NASU bàn giao nhà đại đoàn kết tại xã Nghĩa Yên - Nghĩa Đàn năm 2015