NASU trao quà tại Châu Đình - Quỳ Hợp năm 2015

NASU trao quà tại Nghĩa An - Nghĩa Đàn năm 2015

NASU trao quà tại Nghĩa Lâm - Nghĩa Đàn năm 2015

NASU trao quà tại Nghĩa Xuân - Quỳ Hợp năm 2015

NASU trao quà tại Tân Thắng - Quỳnh Lưu năm 2015

NASU trao quà tại Văn Lợi - Quỳ Hợp năm 2015